Intellektuella resultat

Projektets första produkt kommer att bli en analytisk kumulativ rapport över de indikatorer som används av utbildare i förhållande till EQAVET. Rapporten kommer att vara en sammanställning av nationella rapporter baserade på en enkät som undersöker de kriterier, deskriptorer och indikatorer som används av yrkesutbildare i sex deltagarländer, samt hur de överensstämmer med kriterier, deskriptorer och indikatorer inom EQAVET. Rapporten kommer att spridas genom återkopplande workshops med utbildare samt möten med nationella referenspunkter (NRP) och expertgruppen inom EQAVET. Med utgångspunkt i återkopplingen från dessa aktiviteter kommer den slutliga analytiska kumulativa rapporten att tas fram.

Under projektets gång kommer online-riktlinjer att tas fram för att visa på anslutningen till EQAVET:s mål på nationell nivå. Riktlinjerna, som är särskilt utformade för utbildarna, kommer att fungera som en:

  • Metod för tolkning av QA-kriterier med hänvisning till nationella kriterier eller till särskild QA-modell ifall nationella kriterier saknas
  • Metod för tolkning av QA-deskriptorer med hänvisning till nationella deskriptorer eller till särskild QA-modell ifall nationella deskriptorer saknas
  • Metod för tolkning av QA-indikatorer med hänvisning till nationella indikatorer eller till särskild QA-modell ifall nationella indikatorer saknas
  • Metod för anslutning av befintlig QA-cykel till EQAVET-cykeln

Riktlinjerna kommer att utgöra en steg-för-steg-procedur för ”hur en ansluter till EQAVET”!

Projektet använder sig av resultaten från tre projekt som genomförts inom Leonardo da Vinci-programmet i tre olika partnerskap som koordinerats av tre olika medlemsländer. Deltagarna i denna sammanslutning har deltagit i alla tre projekt: “EXPERO2EU” (http://www.expero2.eu/) samt “Facilitating a Common Quality Assurance Framework through Peer Review for VET” (http://www.peer-review.gr/).

Resultaten från dessa projekt kommer att uppdateras och integreras i Riktlinjer för EQAVET för utbildare. Uppdateringen kommer att baseras på särskilda behov hos yrkesutbildare i relation till EQAVET-kriterier och deskriptorer. Det uppdaterade online-verktyget för teknisk kapacitet och innehåll kommer att testas av ett urval av utbildare i varje deltagarland och kommer att täcka EQAVET:s kvalitetssäkringscykel (planering, implementering, utvärdering och granskning) som en praktisk metodologi med rekommendationer och guider för stegvis implementering med hänsyn till nationella kvalitetsramverk och befintliga modeller såsom ISO och EFQM.