Intellektuella resultat

O1 - Rapporten för indikatorer använda av utbildare i förhållande till EQAVET

Projektets första produkt kommer att bli en analytisk kumulativ rapport över de indikatorer som används av utbildare i förhållande till EQAVET. Rapporten kommer att vara en sammanställning av nationella rapporter baserade på en enkät som undersöker de kriterier, deskriptorer och indikatorer som används av yrkesutbildare i sex deltagarländer, samt hur de överensstämmer med kriterier, deskriptorer och indikatorer inom EQAVET. Rapporten kommer att spridas genom återkopplande workshops med utbildare samt möten med nationella referenspunkter (NRP) och expertgruppen inom EQAVET. Med utgångspunkt i återkopplingen från dessa aktiviteter kommer den slutliga analytiska kumulativa rapporten att tas fram.