Quick Scan: Instruktioner

Quick Scan består av följande fyra (4) Teman (tematiska grupper):

  1. Vision och Policy
  2. Organisation
  3. Studerande
  4. Undervisa

Varje tema är uppdelat i fyra olika uppmärksamhetsområden (totalt 16 uppmärksamhetsområden).


Hur du använder Quick Scan

STEG 1. Välj ut de uppmärksamhetsområden du är intresserad av (minst 5 stycken).

Användbara råd: För att skapa ett multiperspektiv på företagsutveckling råder vi användare att göra dessa val gemensamt (chefer, undervisande personal och administratörer tillsammans) eller diskutera och komma överens om urval som ska göras av olika intressenter.


STEG 2. Bestäm hur ni ska besvara frågorna. Gemensamt eller som separata intressenter?

Användbara råd: Utifrån valet ni gjorde i steg 1, använd antingen de olika perspektiven hos chefer, undervisande personal och administratörer, eller välj att svara från ett enda perspektiv.


STEG 3. Få uppsättningar av korta påståenden och besvara dem.

Användbara råd: För varje presenterat påstående, vänligen markera i vilken grad ni håller med om påståendet genom att kryssa för en lämplig ruta intill varje påstående.


STEG 4. Få återkopplingsrapport

Användbara råd: För att förbättra bra lärandemål kommer återkopplingen på Quick Scan att levereras till er i form av ett spindeldiagram som representerar poäng inom de specifika uppmärksamhetsområdena, samt generella råd för vidare utveckling inom dessa uppmärksamhetsområden. Poängen presenteras i form av ett spindeldiagram med en 4-gradig skala (1-4). De 16 uppmärksamhetsområdena är nätets axlar; poängen har samma betydelse som den i Quick Scans frågeformulär (4 för Helt, 3 för Huvudsakligen, 2 för Något, 1 för Inte).


Kom ihåg! Era svar kommer inte att sparas på något sätt som gör dem spårbara!

Innan ni fortsätter, vänligen välj minst 5 uppmärksamhetsområden som ni är intresserade av nedan för att starta Quick Scan. Ni kan även välja standardalternativet. I sådana fall väljer ni knappen VÄLJ ALLA och Quick Scan täcker då ALLA uppmärksamhetsområden. Att fullborda testet på det sistnämnda sättet tar omkring 20 minuter.


Välj Uppmärksamhetsområden

Välj de Uppmärksamhetsområden du vill besvara (minst 5 uppmärksamhetsområden)


Tema Vision och Policy

Sättet på vilket organisationens ledarskap skapar villkoren för en kvalitetskultur och kontinuerlig förbättring
Sättet på vilket arrangemang görs för att skapa engagemang och involverande för institutets policy
Sättet på vilket institutet ser till att säkerställa lika möjligheter och ett inkluderande klimat
Sättet på vilket institutet är aktivt engagerat i att förebygga avhopp

Tema Organisation

Sättet på vilket institutet hanterar feedbackinformation för att behandla sitt ansvar och uppnå sin mission och mål
Sättet på vilket institutet hanterar kompetens, färdigheter och ambitioner hos lärarpersonalen
Sättet på vilket institutet hanterar arbetsgivarengagemanget för att uppnå sin mission och sina mål, samt skapar en attraktiv och uppdaterad utbildning
Sättet på vilket examineringen eller certifieringen värderas av olika intressenter, speciellt arbetsgivare och studerande

Tema Lärande

Sättet på vilket institutet förbereder de studerande för att göra ett lämpligt val innan de börjar på ett utbildningsprogram
De arrangemang som institutet ordnar för att hjälpa de studerande att utveckla en karriärväg som matchar deras kompetens
De arrangemang som institutet ordnar på olika områden för att stötta behövande studerande
De arrangemang som institutet ordnar för att utveckla ett yrkes internationella kontext samt relaterade tvärgående färdigheter och kompetenser hos de studerande

Tema Undervisning

Sättet på vilket institutet anordnar input och feedback från yrkesområdet
Undervisningsmetoder som är effektiva, ändamålsenliga och inspirerande
Sättet på vilket institutet anordnar olika stöttande pedagogiska roller
Sättet på vilket institutet anordnar goda lärandevillkor under praktik och/eller APL