Δείκτες

Μια αναλυτική αθροιστική έκθεση σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους σε σχέση με το EQAVET θα είναι το πρώτο παραδοτέο του έργου.

Κατευθυντήριες γραμμές

Ανάπτυξη οδηγιών με στόχο την ευθυγράμμιση με τους στόχους του EQAVET σε εθνικό επίπεδο.

Εργαλεία

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τριών σχεδίων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci σε τρεις διαφορετικές συμπράξεις που συντονίστηκαν από τρία διαφορετικά κράτη μέλη

Η εισαγωγή συγκρίσιμων πλαισίων  διασφάλισης της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) έχει καταστεί προτεραιότητα για τα κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας για την ΕΕΚ (EQAVET) παρέχει ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο με στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους να τεκμηριώνουν, να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των πρακτικών παροχής ΕΕΚ και τη διαχείριση της ποιότητάς τους.
Το σχέδιο «EQAVET στην πράξη» έχει ως στόχο να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική ερμηνεία των κριτηρίων του EQAVET στα εθνικά πλαίσια με βάση τις εισροές από τους παρόχους ΕΕΚ.
Ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου είναι μία top-down προσέγγιση για τα κριτήρια, τους περιγραφείς και δείκτες του EQAVET με μία bottom-up προσέγγιση των αναγκών των παρόχων.
Το αποτέλεσμα θα είναι ένα κοινό πλαίσιο με κριτήρια τα οποία είναι κατά βα΄ηη εφαρμόσιμα. Με τον τρόπο αυτό το EQAVET γίνεται ένα ευρωπαϊκό εργαλείο / μέσο που θα χρησιμοποιείται από τους φορείς παροχής ΕΕΚ με πραγματικά πρακτικό αντίκτυπο στην ποιότητα της ΕΕΚ!!

Q-Spirit

Ένα εργαλείο για παρόχους ΕΕΚ

Είστε πάροχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ);
Είστε εξοικειωμένος με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET);
Γνωρίζετε πώς το πλαίσιο EQAVET μπορεί να συμβάλει στη Διασφάλιση Ποιότητας του οργανισμού σας;

To Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην πράξη

Το σχέδιο «EQAVET στην πράξη» έχει ως στόχο να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική ερμηνεία των κριτηρίων του EQAVET στα εθνικά πλαίσια με βάση τις εισροές από τους παρόχους ΕΕΚ.

partner1.png
partner7.png
partner2.png
partner5.png
partner3.png
partner6.png
partner4.png
partner9.png