Παραδοτέα

O3 - Ενημέρωση εργαλείων ΔΠ

Το έργο αξιοποιεί τα αποτελέσματα τριών σχεδίων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci σε τρεις διαφορετικές συμπράξεις που συντονίστηκαν από τρία διαφορετικά κράτη μέλη. Οι εταίροι της κοινοπραξίας αυτής έχουν εμπλακεί σε όλα τα τρία έργα και συγκεκριμένα: «Κοινό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση – online μοντέλο σε επίπεδο παρόχων», "EXPERO2EU" (http://www.expero2.eu /) και «PEER REVIEW for EQAVET: Ενισχύοντας το Κοινό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας για την ΕΕΚ μέσω του Peer Review» (http://www.peer-review.gr/).

Το αποτέλεσμα αυτών των σχεδίων θα αναβαθμιστεί και θα ενσωματωθεί στις κατευθυντήριες γραμμές για το EQAVET για τους παρόχους.

Η ενημέρωση θα πρέπει να βασίζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός παρόχου σχετικά με τα κριτήρια και τους περιγραφείς του EQAVET. Το επικαιροποιημένο online εργαλείο όσον αφορά την τεχνική ικανότητα και το περιεχόμενο θα πρέπει να ελεγχθεί από ένα δείγμα παρόχων σε κάθε χώρα εταίρο και θα καλύπτει τον κύκλο διασφάλισης ποιότητας EQAVET (σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση και αναθεώρηση) ως πρακτική μεθοδολογία με συστάσεις και οδηγό για τη βήμα-προς-βήμα εφαρμογή όσον αφορά τα εθνικά πλαίσια ποιότητας και τα υπάρχοντα μοντέλα, όπως το ISO και EFQM.